Information in Swedish

Plattform för Hållbart arbete som resurs för hälsa, innovation och tillväxt i EU:s Horisont 2020

Med strategibidrag från Vinnova har en plattform utvecklats för att inom Horisont 2020 främja hållbart arbete som en resurs för hälsa, innovation och tillväxt. Hållbart arbete är en viktig produktionsfaktor för öka förädlingsvärde och ekonomisk tillväxt och stimulera långsiktig konkurrenskraft

Hållbart arbete är ett starkt svenskt och nordiskt forskningsområde. Tillsamman med övriga nordiska länder kan Sverige generera ett europeiskt mervärde och stärka den framtida europeiska konkurrenskraften.

Genom ett stabilt och kompetent nätverk av svenska forskare vid alla högskolor och universitet, arbetsmarknadens parter, företag och myndigheter, ska plattformen identifiera möjliga öppningar för forskningsområdet Hållbart arbete inom Horisont 2020, utarbeta en strategi för påverkan på Horisont 2020, och bygga ett brett kontaktnät av europeiska forskare. Hållbart arbete som politikområde och som begrepp har utvecklats i särskilda dokument. Förslag till samarbetsområden på europeisk nivå har tagits fram, och plattformen konstituerades vid en workshop med internationella deltagare.

Knowledge Overview and Research Agenda: Rapport från workshopen 27-28 februari 2014 (pdf 6,5 MB)
Presentationer från workshopen (pdf 7,1 MB)
Connecting Europe – Sustainable Work in Horizon 2020 (Working paper) (pdf 186,7 kB)
Deltagare i plattformen (pdf 41,7 kB)
Policies and Practices on Sustainable work (Working paper) (pdf 164,1 kB)

Stöd för att under de närmaste två åren kunna fortsätta utvecklingen av plattformen har medel sökts hos VINNOVA för att:

  • Stärka samverkan mellan forskningsmiljöer i Sverige och övriga Europa samt fördjupa samarbetet mellan arbetsmarknadens parter och forskningsanvändare.
  • Arbeta för att forskningsområdet får större utrymme inom Horizon 2020 och att svenska forskare med denna kompetens blir drivande i det europeiska samarbetet.
  • Fungera som mötesplats för svenska och europeiska forskare.

Plattformen välkomnar nya initiativ och partners!
Projektkoordinator är Maria Albin, Arbets- och Miljömedicin, Lunds universitet. Projektet samordnas med övriga forskare genom tre noder och kontaktpersonerna Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, Södra noden, Per Gustavsson, Karolinska Institutet, Noden Mellansverige, Bengt Järvholm, Umeå Universitet, Norra noden.

Kontakter till personerna inom noden
Maria Albin, projektkoordinator, Lunds Universitet
Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, Södra noden
Per Gustavsson, Karolinska Institutet, Noden Mellansverige
Bengt Järvholm, Umeå Universitet, Norra noden